Algemene voorwaarden

page1image25154432

Waarin geregeld de rechtsverhouding tussen Sparenti, en haar cliënt(e)(n), hierna te noemen opdrachtgever met betrekking tot reisovereenkomsten en/of gedeelte van reizen en/of de verkoop van toegangsbewijzen en/of reisbiljetten en/of accommodaties en alles dat direct of indirect verband houdt of zal houden met hetgeen de reis, althans een gedeelte daarvan, kan of zal (kunnen) completeren.

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van reisovereenkomsten welke Sparenti doet en op alle tussen Sparenti en de opdrachtgever gesloten en te sluiten reisovereenkomsten.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Sparenti zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomsten waarop zij betrekking hebben.
3. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Sparenti niet geaccepteerd, tenzij Sparenti uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en offertes van Sparenti, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 3 – DEFINITIES

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisovereenkomst: De overeenkomst waarbij Sparenti zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde complete reis of onderdeel daarvan. Reissom: Het (totaal-)bedrag dat in rekening is of zal worden gebracht aan opdrachtgever. Opdrachtgever: De opdrachtgever of indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 van deze voorwaarden, de vervangende opdrachtgever.
Boekingskantoor: Het bedrijf dat tussen de opdrachtgever en Sparenti bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. Gewichtige omstandigheden: Omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Sparenti aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Vertegenwoordiger (van Sparenti): Chauffeur, medewerk(st)er, host(ess), agent, hotelier, enz.. Toegangsbewijs: Een bewijs dat toegang geeft tot het bijwonen van een geheel evenement of een gedeelte daarvan. Evenement: Een gebeurtenis of festiviteit zoals omschreven en/of bedoeld op de orderbevestiging of factuur.

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Sparenti. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
2. Indien de overeenkomst direct tussen de opdrachtgever en Sparenti tot stand is gekomen, zal de schriftelijke bevestiging van Sparenti aan de opdrachtgever als de schriftelijke weergave van de overeenkomst gelden. Mocht deze schriftelijke weergave niet overeenkomen met hetgeen door de opdrachtgever is opgegeven, dan heeft de opdrachtgever gedurende 5 kalenderdagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.
3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.
4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in een publicatie van Sparenti binden Sparenti niet.
5. Indien in een publicatie van Sparenti een reis wordt aangeboden waarin tevens vervoer is begrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht eventuele tijdstippen van vertrek en aankomst, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek zullen worden vermeld in de reisbescheiden van Sparenti.
6. Sparenti draagt geen verantwoordelijkheid voor fotos, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die of dat door derden zijn uitgegeven.

Artikel 5 – UITVOERING VAN DE REIS

1. Sparenti is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.
2. De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van Sparenti en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte opdrachtgever. Iedere opdrachtgever dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleider van Sparenti of diens vertegenwoordiger ter plekke te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
3. De opdrachtgever, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor (in sterke mate) wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Sparenti van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Sparenti in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
4. De opdrachtgever is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Sparenti of diens vertegenwoordiger ter plekke.
5. Indien de opdrachtgever aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is Sparenti gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 – INFORMATIE

1. Op tijdig verzoek van de opdrachtgever zal Sparenti ervoor zorg dragen dat de opdrachtgever bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, toeristenkaarten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg. Sparenti zal dan deze informatie verstrekken op het aan haar door de opdrachtgever opgegeven woon- of verblijfadres.
2. Sparenti verstrekt de opdrachtgever tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering.
3. Onverminderd het voorgaande heeft de opdrachtgever zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

Artikel 7 – REISBESCHEIDEN

1. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk vijf kalenderdagen voor de dag van vertrek de opdrachtgever ter hand worden gesteld, althans worden toegezonden.
2. De opdrachtgever dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en, indien sprake is van het huren van een auto of ander voertuig, rijbewijs.
3. Indien de opdrachtgever de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Sparenti heeft toegezegd voor dat document te zullen zorg dragen en het ontbreken daarvan ook aan haar, Sparenti, kan worden toegerekend.

Artikel 8 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. Tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek kan de opdrachtgever schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.
2. Sparenti deelt de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever, mede of Sparenti met de verzochte wijziging akkoord gaat. Wanneer niet binnen de gestelde termijn van 3 werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door Sparenti, wordt verondersteld dat Sparenti niet akkoord gaat met de gevraagde wijziging(en). De eventueel verbonden kosten aan de toegestane wijzigingen worden opdrachtgever dan (alsnog) berekend, met welke kosten opdrachtgever onvoorwaardelijk akkoord gaat.
3. Indien de opdrachtgever het verzoek tot wijziging, ondanks afwijzing van dat verzoek door Sparenti handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.

Artikel 9 – ANNULERING OF VERVANGENDE OPDRACHTGEVER

1. Indien één of een deel van de aangemelde opdrachtgever(s) verhinderd is of zijn aan de reis deel te nemen, heeft (hebben) deze opdrachtgever(s) de keuze: – Ofwel Sparenti te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen aangedragen door de opdrachtgever), die zelf nog geen opdrachtgever(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de opdrachtgever(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen. – Ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren. Deze vervangende persoon of personen dienen door de reeds bekende opdrachtgever te worden aangemeld.
2. De in het vorige artikellid bedoelde vervanging van de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden: a. De vervangende opdrachtgever voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
b. De opdrachtgever dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij Sparenti dan wel in ieder geval zo tijdig dat Sparenti nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden.
c. Een deugdelijke uitvoering van de reis zich niet tegen een dergelijke vervanging verzet.
3. De opdrachtgever en de vervangende opdrachtgever zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sparenti voor de betaling van de volledige reissom, inclusief de bedoelde wijziging- en (eventuele) andere kosten, zoals die worden vermeld in art. 8 van deze voorwaarden. 4. Indien een reisovereenkomst en/of de levering van toegangsbewijzen en/of andere onderdelen van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Sparenti te voldoen:
a. Bij annulering tot 120 dagen voor het evenement: 25% van de reissom, althans van dat gedeelte van de
reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO 70,–.
b. Bij annulering tot 90 dagen voor het evenement: 50% van de reissom, althans van dat gedeelte van de
reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO 115,–.
c. Bij annulering tot 75 dagen voor het evenement: 75% van de reissom, althans van dat gedeelte van de
reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO 160,–.
d. Bij annulering tot 60 dagen voor het evenement: 100% van de reissom, althans van dat gedeelte van de
reissom waarop de annulering betrekking heeft.
e. Bij annulering, anders dan de gevallen, genoemd onder sub a, sub b, sub c en sub d: 10% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO 70,00.
f. De door de opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de reissom niet overschrijden.
g. Is sprake van annulering van een gedeelte van de reisovereenkomst dan zullen de annuleringskosten het bedrag van dat geannuleerde gedeelte niet overschrijden.
5. De datum van ontvangst door Sparenti van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum
6. De werkdagen en kantooruren van Sparenti zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Fax- of andere berichten, die worden ontvangen bij Sparenti gedurende de tijd dat het kantoor van Sparenti is gesloten worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende.
7. Het annuleren van een overeenkomst door een of meer opdrachtgevers, die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt een opzegging van de gehele overeenkomst.

Artikel 10 – ANNULERING DOOR SPARENTI

1. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de datum van het vertrek tot stand is gekomen en de opdrachtgever de volledige reissom op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft Sparenti het recht de reis met onmiddellijke ingang te annuleren. Een en ander onverminderd het recht van Sparenti op de volledige betaling van de reissom door de opdrachtgever.
2. Sparenti kan de reisovereenkomst voorts annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang.
3. Sparenti heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal deelnemers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers voor bedoelde reis. Sparenti zal dan aan opdrachtgever het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Op enige (schade-)vergoeding zal opdrachtgever geen recht kunnen laten gelden.

Artikel 11 – ANNULERINGSVERZEKERING DOOR KLANT AFGESLOTEN

1. Bij annulering door de klant tot 40 dagen voor het evenement, ontvangt deze 80% van de reissom terug. 2. Bij annulering door de klant tot 30 dagen voor het evenement, ontvangt deze 60% van de reissom terug. 3. Bij annulering door de klant tot 20 dagen voor het evenement, ontvangt deze 50% van de reissom terug. 4. Bij annulering door de klant tot 10 dagen voor het evenement, ontvangt deze 40% van de reissom terug. 5. Bij annulering door de klant tot 5 dagen voor het evenement, ontvangt deze 30% van de reissom terug.. 6. Bij annulering door de klant tot 1 dag voor het evenement, ontvangt deze 20% van de reissom terug.
In alle overige gevallen beslist Sparenti.

Artikel 12 – OVERMACHT

1. Sparenti schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, epidemieën, computervirussen, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(gevaar), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, verhoging van tolgelden evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens Sparenti door de door deze ingeschakelde derden, van wie Sparenti in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.

Artikel 13 – HULPVERLENING

1. Sparenti heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende opdrachtgever naar haar beste kunnen te helpen.
2. Eventueel in verband met lid 1 te maken kosten zullen door opdrachtgever aanstonds worden vergoed aan Sparenti.

Artikel 14 – REISSOM

1. De gepubliceerde reissom geldt per opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.
2. Prijsopgaven van de reissom worden steeds gedaan op basis van de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Prijsopgaven van de reissom zijn er tevens op gebaseerd dat Sparenti de reisovereenkomst kan uitvoeren zonder enige stagnatie. 3. Indien één of meerdere kostprijsfactoren, zoals onder meer de lonen, sociale- en overheidslasten, tolgelden, wisselkoersen, brandstoftoeslagen, assurantiepremies en in- en uitvoerrechten, na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaat, ook al was deze verhoging voorzienbaar, is Sparenti gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
4. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de eventueel verschuldigde B(elasting) T(oegevoegde) W(aarde), doch exclusief elke overige heffing vermeld.

Artikel 15 – BETALING

1. Na de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de opdrachtgever het door of namens Sparenti in rekening gebrachte binnen de op de factuur/bevestiging vermelde betalingstermijn aan Sparenti te voldoen, waarbij de valutadatum van de bijschrijving bij Sparenti een doorslaggevende factor is of zal zijn.
2. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Sparenti heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als van buitengerechtelijke (incasso)kosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van ? 137,50.
3. Niet tijdige betaling door opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat een overeenkomst met onmiddellijke ingang door Sparenti niet kan worden gegarandeerd.
4. Bij niet tijdige betaling kan Sparenti de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat Sparenti daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.
5. Door betaling van (een gedeelte van) het verschuldigde, zoals op de factuur/bevestiging vermeldt, gaat opdrachtgever – nog afgezien van andere bepalingen – zonder enige uitzondering akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 16 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Sparenti is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
2. Sparenti is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven is aan een of meer opdrachtgever(s) of een of meer medeopdrachtgevers(s).
3. Sparenti is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het ontbreken van volledige dekking op de reis- en/of annuleringsverzekering van de opdrachtgever.
4. Iedere aansprakelijkheid van Sparenti, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot maximaal EURO 450,00 per gebeurtenis of (een reeks van) gebeurtenissen die kennelijk of blijkbaar dusdanig verband met elkaar hebben dat zulks dient te worden beschouwd als een gebeurtenis.
5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Sparenti gelden ook ten behoeve van werknemers van Sparenti, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

6. Wanneer opdrachtgever bij schade anderszins recht heeft op een schadeloosstelling, dient de opdrachtgever de geleden schade in dat geval op die verzekeringsmaatschappij, instelling of anderszins te verhalen en is Sparenti gevrijwaard van claims in dezen.
7. Wanneer de opdrachtgever de berekende reissom of onderdeel hiervan niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan aan Sparenti, kan de opdrachtgever – ingeval van schade of verwijtbaar ongerief – geen enkel recht op een (schade-)vergoeding laten gelden.

8. Het uitvallen of verminderen van voorzieningen, welke Sparenti niet kan beïnvloeden, mag en kan Sparenti niet worden verweten en van enige schadeloosstelling kan dan ook geen sprake zijn.
9. Wanneer opdrachtgever om welke reden en op welke wijze risico veroorzaakt of neemt, althans situaties veroorzaakt, althans hieraan meewerkt, althans niet verhindert, welke schade veroorzaken, althans (zullen) kunnen veroorzaken, kunnen door Sparenti met onmiddellijke ingang worden uitgesloten verder aan de reis of het evenement deel te nemen. Van enige aansprakelijkheid jegens Sparenti kan in casu geen sprake zijn.

Artikel 17 – ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

1. Een door de opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst, als bedoeld in artikel 5, lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van Sparenti kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal – indien opdrachtgever inderdaad heeft geconstateerd dat sprake is van een onvolkomenheid of klacht – ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt verholpen. Mocht de geconstateerde onvolkomenheid volgens de opdrachtgever niet naar tevredenheid – alle redelijkheid daarbij in acht nemende – zijn opgelost, kan de opdrachtgever – wanneer een en ander schade heeft veroorzaakt bij opdrachtgever – een schriftelijke klacht indienen en wel uitsluitend binnen 1 (één) maand nadat het evenement, waarop zulks betrekking heeft, heeft plaatsgevonden. De uitsluitend schriftelijke klacht dient opdrachtgever te zenden aan: Sparenti klachten, Klein molenbeekseweg 10, 4625 BW, Bergen op Zoom
2. Aangezien Sparenti dikwijls van derden afhankelijk is of zal zijn, zal de opdrachtgever zich in bepaalde situaties moeten schikken en aanpassen.
3. Opdrachtgever zal er terdege rekening mee moeten houden dat in andere landen normen en gewoonten worden gehanteerd, die Nederlanders vreemd of (minder) bekend zijn.

Artikel 18 – SPEELDATA & TIJDEN

1. U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Sparenti. Bij verkoop van pakketreizen houden wij rekening met verplaatsing van de wedstrijd naar een andere datum. Indien u alleen tickets boekt, bent u zelf verantwoordelijk voor het boeken van uw reis dat valt binnen de wedstrijddatum. Houdt er rekening mee dat alle boekingen onderhevig zijn aan verandering van wedstrijddatum.
2. Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering